Dane kontaktowe insektora ochrony danych:
Leszek Kwiatek
tel. 81 8553786
adres e-mail  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


 

Zasady  przetwarzaniu danych osobowych w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Lubartowie, wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

W przypadku PMDK w Lubartowie zasadnicze znaczenie mają trzy warunki przetwarzania zgodnego z prawem, wymienione w art. 6 Rozporządzeni RODO.

 • Obowiązek prawny ciążący na administratorze - placówce wychowania pozaszkolnego, w zakresie kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży.

W celu  realizacji podstawowego obowiązku prawnego w placówce prowadzone  są następujące czynności przetwarzania danych osobowych:

 • prowadzenie rekrutacji uczestników zajęć i wypoczynku;
 • kształcenie i wychowanie dzieci i młodzieży w ramach organizowanych zajęć;
 • organizowanie staży i praktyk studenckich;
 • rekrutacja pracowników oraz wypełnienie obowiązków pracodawcy;
 • zapewnienie bezpiecznych warunków nauki i pracy poprzez przetwarzanie wizerunku osób w systemie monitoringu wizyjnego;
 • postępowanie o udzielenie zamówień publicznych;
 • udzielanie odpowiedzi w sprawie informacji publicznej;
 • organizowanie uroczystości z udziałem zaproszonych gości

Przetwarzanie odbywa się głównie na podstawie następujących ustaw:

 • ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe,
 • ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
 • ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,
 • ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela,
 • ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 • ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych,
 • ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 • ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
 • ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych,
 • ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacjo publicznej.

Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy której stroną jest osoba której dane dotyczą lub podjęcia działań przed zawarciem umowy:

 • zawieranie umów cywilno-prawnych typu umowa-zlecenie, umowa o dzieło;
 • zawieranie umów na dostawy i usługi niezbędne do funkcjonowania placówki;
 • zawieranie innych umów, w tym wynajem pomieszczeń.

Zgoda osoby której dane dotyczą:

 • przetwarzanie danych w postaci wizerunku w celu promocja osiągnięć dziecka oraz placówki,
 • udział w konkursach międzyszkolnych, wystawach, imprezach organizowanych przez PMDK w Lubartowie,
 • przetwarzanie dokumentów aplikacyjnych w celu ich wykorzystania w przyszłych rekrutacjach na wolne stanowiska pracy lub przesłanych bez podstawy prawnej,
 • przetwarzanie danych osobowych innych niż wymienione w art. 221 Kodeksu Pracy, zarówno w procesie rekrutacji jak i w okresie zatrudnienia.

 Klauzula Informacyjna RODO

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Lubartowie, ul. Słowackiego 7, 21-100 Lubartów, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., 81 8553786;
 • W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
 • Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w związku z wykonywaniem zadań określonych w prawie oświatowym dla placówki wychowania pozaszkolnego.
 • Dane mogą być przetwarzane wyłącznie w celu prawidłowej realizacji zadań, w celu wykonania umowy której stroną jest osoba której dane dotyczą  lub na  podstawie odrębnie wyrażonej zgody w pozostałych przypadkach.
 • Odbiorcami danych będą organy lub podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, podmioty przetwarzające dane w celu realizacji zawartej umowy, podmioty którym zostanie powierzone przetwarzanie danych.
 • Dane będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa i zgodnie z rzeczowym wykazem akt.
 • Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych formie kopii danych i ich sprostowania.
 • Ma Pani/Pan prawo do usunięcia danych i ograniczenia przetwarzania jeśli podstawą ich przetwarzania jest zgoda na przetwarzanie.
 • Odbiorcami danych mogą być:
 • Firmy ubezpieczające uczestników wycieczek,
 • Firmy świadczące usługi archiwizacji, brakowania i niszczenia akt archiwalnych,
 • wydział finansowy Starostwa Powiatowego w Lubartowie na podstawie uchwały nr XXI/137/16 Rady Powiatu w Lubartowie z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Powiatu Lubartowskiego lub na podstawie odrębnie wyrażonej zgody w pozostałych przypadkach.;
 • Organ Prowadzący w zakresie wynikającym z prawa oświatowego.
 • Teren wokół budynku PMDK w Lubartowie przy ul. Słowackiego 7 oraz ciągi komunikacyjne w budynku objęte są monitoringiem wizyjnym
 • Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 • Na niezgodne z prawem przetwarzanie przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.