XXIV POWATOWY KONKURS PLASTYCZNY "Opowieści wigilijne" 2022

REGULAMIN KONKURSU

wersja do pobrania

 

 

ORGANIZATOR:

Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Lubartowie

 

CELE KONKURSU:

 • utrwalenie i przechowywanie ponadczasowych tradycji kulturowych
 • wychowywanie w duchu szacunku dla wartości chrześcijańskich, narodowych i rodzinnych
 • wymiana doświadczeń metodycznych i artystycznych nauczycieli i instruktorów prowadzących zajęcia plastyczne

TEMATYKA:

Boże Narodzenie, świąteczne i noworoczne obrzędy religijne i rodzinne - tradycja i współczesność.

 

TECHNIKA:

 • malarstwo, rysunek, grafika, kolaż
 • formy przestrzenne: szopki FORMAT: maksymalnie A-3

UCZESTNICTWO:

Konkurs kierowany jest do przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych funkcjonujących na terenie powiatu lubartowskiego.

 

KATEGORIE:

Prace plastyczne – płaskie oceniane będą w czterech grupach wiekowych: klasy przedszkolne, klasy I-III, klasy IV-VI, kl. VII-VIII

Prace przestrzenne – szopki - oceniane będą w dwóch kategoriach:

 • indywidualnej
 • zbiorowej (rodzinnej)

OPIS PRAC: Prace powinny być opisane na odwrocie drukowanym pismem i zawierać następujące informacje: imię i nazwisko autora, klasa, szkoła lub placówka, miejscowość, adres, telefon, e-mail, nauczyciel/instruktor.

Uwaga! Prosimy, aby w opisie podawać klasę, a nie wiek dziecka! (w celu ustalenia kategorii wiekowej).

NAZWISKO i IMIĘ
KLASA
TYTUŁ PRACY PLASTYCZNEJ FOTOGRAFICZNEJ, LITERACKIEJ
SZKOŁA/ INSTYTUCJA
ADRES, E-MAIL, TELEFON PLACÓWKI
NAZWISKO I IMIĘ NAUCZYCIELA

W przypadku braku wymaganych informacji o autorze praca nie będzie oceniona. Prace przysłane na konkurs nie będą zwracane.

 TERMIN, MIEJSCE NADSYŁANIA PRAC: do 5 grudnia 2022 r. na adres: Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Słowackiego 7, 21-100 Lubartów tel. 81 855 3786, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 • Prace niezgodne z regulaminem, zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania nie będą uczestniczyły w konkursie.
 • Nadesłane na konkurs prace płaskie nie będą zwracane i wejdą w skład zbiorów galerii PMDK. Szopki , które nie zostały nagrodzone będzie można odebrać z siedziby PMDK od 13 do 21 grudnia 2022 r. Szopki laureatów konkursu będzie można odebrać od 30 stycznia do 10 lutego 2023 r.
 • Szopki nieodebrane w wyznaczonym terminie przechodzą na własność PMDK.
 • Jury konkursu przyzna nagrody i wyróżnienia autorom najciekawszych prac konkursowych.

Wyniki konkursu oraz informacja o terminie uroczystego podsumowania konkursu zostaną zamieszczone na stronie: www.pmdk.lubartow.pl, www.facebook.com/pmdklubartow.

INFORMACJA DLA LAUREATÓW:

Warunkiem otrzymania dyplomu oraz przyznanej nagrody jest udział w uroczystym podsumowaniu konkursu.

Każda szkoła lub placówka przesyłająca prace proszona jest o:

 • Dołączenie listy osób biorących udział w konkursie /imię, nazwisko ucznia, klasa, imię i nazwisko nauczyciela/.
 • Podpisanie i dołączenie KLAUZULI ZGODY na przetwarzanie danych i wykorzystanie wizerunku uczestnika (formularz dołączony do regulaminu).

UWAGA:

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wykorzystywania prac do celów promocyjnych i publikacji. Udział w konkursie oznacza zgodę na publikację prac, dokumentacji fotograficznej z imprezy, a także danych osobowych wynikających z regulaminu oraz w celach marketingowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KLAUZULA ZGODY na przetwarzanie danych i wykorzystywanie wizerunku uczestnika konkursu (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 - RODO

1.Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (danych osobowych mojego dziecka) w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu (wystawy, imprezy) oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu.

2.Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Lubartowie, ul.

Słowackiego 7, 21-100 Lubartów.

3.Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu przeprowadzenia konkursu.

4.Wyrażam zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku (mojego dziecka), utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach (w tym w postaci fotografii i dokumentacji filmowej) przez Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Lubartowie na potrzeby konkursu.

5.Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie.

6.Dla potrzeb konkursu mój wizerunek (mojego dziecka) może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego

przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem. Nagrania filmowe z jego udziałem mogą być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających na potrzeby konkursu (wystawy, imprezy) oraz w celach informacyjnych.

7.Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w mediach (w tym w Internecie na stronach Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Lubartowie, na portalach społecznościowych: Facebook, Twitter, YouTube itp. oraz zamieszczenie w materiałach promocyjnych i informacyjnych.

8.Mój wizerunek (wizerunek mojego dziecka) nie może być użyty w formie lub publikacji dla mnie obraźliwej i nie może naruszać w inny sposób moich dóbr osobistych.

Zezwalam na przetwarzanie danych osobowych dziecka dla potrzeb statystycznych placówki oraz potrzeb organizacji i promocji konkursu oraz publikację dzieła, jak i wizerunku dziecka na w/w warunkach.

.........................................................................................................................

                                         (imię i nazwisko dziecka)

..............................................................................................

                                                                                                                                            (podpis rodziców lub opiekunów prawnych)