REGULAMIN

XVII  POWIATOWEGO  KONKURSU PLASTYCZNEGO
I FOTOGRAFICZNEGO „POKaŻĘ CI GDzIE MIeSzKAm 2022

Organizator:  Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Lubartowie

Patronat:  Starosta Lubartowski

 

POBIERZ REGULAMIN

 

Po raz siedemnasty zapraszamy Was do udziału w powiatowym konkursie „POKAŻĘ CI GDZIE MIESZKAM”. Chcemy zainspirować do innego spojrzenia na miejsce, w którym mieszkacie. Chcemy żebyście dowiedzieli się jak najwięcej o jego historii, kulturze oraz ważnych wydarzeniach, które Was najbardziej zaciekawiły. 

W swoich pracach przekażcie swoją wiedzę, emocje i refleksje związane z miejscem i środowiskiem, w którym żyjecie, spróbujcie je wyrazić poprzez prace plastyczne i fotograficzne.

Premiowane będzie kreatywne i oryginalne ujęcie tematu.

KONKURS  PLASTYCZNY

KATEGORIE: klasy I-III, klasy IV-VI, klasy VII-VIII, szkoły średnie

TECHNIKA: dowolna  /UWAGA! Prosimy nie używać takich materiałów jak: kasze, makarony, wata, kuleczki z bibuły, plasteliny, np./

FORMAT PRAC : max A-3

ILOŚĆ PRAC:  1 praca od 1 autora

KONKURS FOTOGRAFICZNY 

W konkursie fotograficznym zapraszamy do przyjrzenia się miejscom ważnym w najbliższej okolicy: zabytkom lub miejscom pamięci. Zachęcamy, aby nie tylko dotrzeć do nich, ale sfotografować je tak, aby pokazać ich piękno – znaleźć ciekawą kompozycję, światło, kontekst w przestrzeni

Dobrym tematem może być także krajobraz najbliższej okolicy, ale pod warunkiem, że uczestnicy skupią się na miejscach charakterystycznych (np. dolina Wieprza, lasy kozłowieckie) i sfotografują je w sposób pokazujący ich wartość i piękno.

 

Każda fotografia powinna być opisana!

KATEGORIE:

klasy I-III, klasy IV-VI, klasy VII-VIII, szkoły średnie

FORMAT ZDJĘĆ:

minimalnie 15x21 cm lub większe (mogą to być dobrej jakości wydruki) ILOŚĆ PRAC: do 6 fotografii od jednego autora

TERMIN NADSYŁANIA PRAC:

do 7 listopada 2022r.

PRACE PROSIMY PRZESYŁAĆ NA ADRES: 

Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury

ul. Słowackiego7, 21-100 Lubartów

Przewidujemy przyznanie atrakcyjnych nagród, wyróżnień i dyplomów.

Wyróżnione /choć nie tylko/ prace będą zaprezentowane w naszej GALERII PMDK, lokalnej prasie oraz w placówkach  na terenie naszego powiatu.

                               

Każda praca powinna być opisana wg wzoru pismem drukowanym:

NAZWISKO i IMIĘ
KLASA
TYTUŁ PRACY PLASTYCZNEJ, FOTOGRAFICZNEJ, LITERACKIEJ
SZKOŁA/ INSTYTUCJA
ADRES, E-MAIL, TELEFON PLACÓWKI
NAZWISKO I IMIĘ NAUCZYCIELA

W przypadku braku wymaganych informacji o autorze praca nie będzie oceniona. Prace przysłane na konkurs nie będą zwracane.

UWAGA:

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wykorzystywania prac do celów promocyjnych i publikacji. Udział w konkursie oznacza zgodę na publikację prac, dokumentacji fotograficznej z imprezy, a także danych osobowych wynikających z regulaminu oraz w celach marketingowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

O TERMINIE ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU I UROCZYSTYM WRĘCZENIU NAGRÓD LAUREACI ZOSTANĄ POWIADOMIENI TELEFONICZNIE.

Wyniki konkursu dostępne będą na stronie internetowej www.pmdk.lubartow.pl oraz na www.facebook.com/pmdklubartow/

Każda szkoła lub placówka przesyłająca prace proszona jest o:

  • Dołączenie listy osób biorących udział w konkursie /imię, nazwisko ucznia, klasa, imię i nazwisko nauczyciela/.
  • Podpisanie i dołączenie KLAUZULI ZGODY na przetwarzanie danych i wykorzystanie wizerunku uczestnika (formularz dołączony do regulaminu).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

KLAUZULA ZGODY na przetwarzanie danych i wykorzystywanie wizerunku uczestnika konkursu

(zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 – RODO) 1.Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (danych osobowych mojego dziecka) w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu (wystawy, imprezy) oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu.

2.Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Lubartowie, ul. Słowackiego 7, 21-100 Lubartów.

3.Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu przeprowadzenia konkursu.

4.Wyrażam zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku (mojego dziecka), utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach (w tym w postaci fotografii i dokumentacji filmowej) przez Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Lubartowie na potrzeby konkursu.

5.Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie.

6.Dla potrzeb konkursu mój wizerunek (mojego dziecka) może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem. Nagrania filmowe z jego udziałem mogą być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających na potrzeby konkursu (wystawy, imprezy) oraz w celach informacyjnych.

7.Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w mediach (w tym w Internecie na stronach Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury

w Lubartowie, na portalach społecznościowych: Facebook, Twitter, YouTube itp. oraz zamieszczenie w materiałach promocyjnych i informacyjnych.

8.Mój wizerunek (wizerunek mojego dziecka) nie może być użyty w formie lub publikacji dla mnie obraźliwej i nie może naruszać w inny sposób moich dóbr osobistych.

Zezwalam na przetwarzanie danych osobowych dziecka dla potrzeb statystycznych placówki oraz potrzeb organizacji i promocji konkursu oraz publikację dzieła, jak i wizerunku dziecka na w/w warunkach.

.........................................................................................................................

 (imię i nazwisko dziecka)

..............................................................................................

 (podpis rodziców lub opiekunów prawnych)