eko logo2min

 

 

 

 

 

 

 

 

patronat marszałka imienny

 

 

logopowiatlubartowskimin

 

 

 

Wojewódzki Konkurs Literacko-Plastyczny

„Nasz Zielony Dom - Ziemia”

 

w ramach

PIKNIKU EKOLUBARTOWSKIEGO

 

 

REGULAMIN

 

POBIERZ WERSJĘ DO DRUKU

1. Organizatorzy konkursu:

 • Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Lubartowie
 • Starostwo Powiatowe w Lubartowie

2. Adresaci konkursu:

 • Uczniowie przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz placówki oświaty i kultury z województwa lubelskiego

3. Patronat nad konkursem:

 • Starosta Powiatu Lubartowskiego - pan Tomasz Marzęda
 • Marszałek Województwa Lubelskiego - pan Jarosław Stawiarski

4. Cele konkursu:

 • aktywizacji dzieci i młodzieży w zakresie ekologii
 • rozwijanie i kształtowanie zdolności twórczych dzieci i młodzieży
 • pogłębianie wiedzy z zakresu ochrony środowiska oraz wykorzystywania odpadów w życiu codziennym,
 • rozpowszechnianie wiedzy na temat recyklingu
 • uwrażliwianie na piękno przyrody i konieczność jej ochrony
 • propagowanie postaw ekologicznych,

5. Tematyka:

 • „Wymarzony świat przyszłości”

6. Forma konkursu:

Część literacka:

 • wiersz (długość dowolna)
 • proza : bajka, baśń, opowiadanie itp. (długość pracy maksymalnie do 2 stron A4 maszynopisu)

Część plastyczna:

 • praca przestrzenna z recyklingu: makieta eko-świata, maszyna przyszłości
 • praca płaska w dowolnej technice (format max A3)

7. Kategorie wiekowe:

 • Szkoły ponadpodstawowe
 • Klasy IV – VIII
 • Klasy I – III
 • Przedszkola

8. Warunki uczestnictwa:

 • Dołączyć podpisaną kartę zgody RODO(Załącznik nr 2)
 • Pracę należy podpisać dołączoną tabelą (Załącznik nr 1)
 • Każdy uczestnik może przesłać tylko jedną pracę
 • Konkurs ma charakter otwarty, dlatego też każda placówka może zgłosić dowolną liczbę uczestników

9. Terminy:

 • Prace należy przesłać lub dostarczyć osobiście do Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Lubartowie, Słowackiego 7, 21-100 Lubartów
 • Termin dostarczenia prac na konkurs: 23 maja 2023 r.

10. Prace zgłoszone do konkursu oceni komisja powołana przez organizatorów.

11. Zwycięzcy otrzymają atrakcyjne nagrody i dyplomy ufundowane przez Starostę Powiatu Lubartowskiego.

12. O wynikach oraz terminie wręczenia nagród szkoły i placówki powiadomione zostaną telefonicznie bądź pocztą elektroniczną.

13. Finał konkursu odbędzie się 3 czerwca o godzinie 13:00 na dziedzińcu Pałacu Sanguszków w Lubartowie, ul. Słowackiego 8 podczas imprezy  plenerowej PIKNIK EKOLUBARTOWSKI.

Załącznik 1 – Tabela do podpisu pracy

Wojewódzki Konkurs Literacko - Plastyczny „Nasz Zielony Dom - Ziemia”

Tytuł pracy plastycznej / literackiej

 

Imię i nazwisko uczestnika

 

Klasa uczestnika

 

Dane szkoły/placówki

 

Adres e-mail,
telefon placówki do kontaktu

 

Imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna
(pod kt
órą dziecko wykonywało pracę)

 


 

Załącznik nr 2

KLAUZULA ZGODY na przetwarzanie danych i wykorzystywanie wizerunku uczestnika konkursu (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 - RODO

1.Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (danych osobowych mojego dziecka) w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu (wystawy, imprezy) oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu.

2.Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Lubartowie, ul.

Słowackiego 7, 21-100 Lubartów.

3.Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu przeprowadzenia konkursu.

4.Wyrażam zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku (mojego dziecka), utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach (w tym w postaci fotografii i dokumentacji filmowej) przez Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Lubartowie na potrzeby konkursu.

5.Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie.

6.Dla potrzeb konkursu mój wizerunek (mojego dziecka) może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego

przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem. Nagrania filmowe z jego udziałem mogą być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających na potrzeby konkursu (wystawy, imprezy) oraz w celach informacyjnych.

7.Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w mediach (w tym w Internecie na stronach Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Lubartowie, na portalach społecznościowych: Facebook, Twitter, YouTube itp. oraz zamieszczenie w materiałach promocyjnych i informacyjnych.

8.Mój wizerunek (wizerunek mojego dziecka) nie może być użyty w formie lub publikacji dla mnie obraźliwej i nie może naruszać w inny sposób moich dóbr osobistych.

Zezwalam na przetwarzanie danych osobowych dziecka dla potrzeb statystycznych placówki oraz potrzeb organizacji i promocji konkursu oraz publikację dzieła, jak i wizerunku dziecka na w/w warunkach.

.........................................................................................................................

                                         (imię i nazwisko dziecka)

..............................................................................................

                                                                                                                                            (podpis rodziców lub opiekunów prawnych)