TERMINY:

 REKRUTACJA

TERMINY POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO:

 • składanie dokumentów przez kandydatów od 12 lipca do 23 lipca 2021
 • podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych- 29 lipca 2021, godz. 14.00
 • podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych- 30 lipca 2021, godz. 14.00

INSTRUKCJA

 1. Kandydat lub rodzic kandydata wypełnia wniosek w postaci formularza interaktywnego opublikowanego na stronie internetowej PMDK w Lubartowie pmdk.lubartow.pl w zakładce REKRUTACJA 2021 https://www.pmdk.lubartow.pl/rekrutacja
 2. Kandydat lub rodzic (w przypadku kandydata niepełnoletniego) po zapoznaniu się z proponowanymi formami zajęć  na rok szkolny 2021-2022 wpisuje we wniosek wybraną formę zajęć, na które prowadzona jest rekrutacja do pracowni:
 • pracownia muzyczna
  • zajęcia instrumentalne
  • zajęcia wokalne
 • pracownia plastyczna – zajęcia plastyczne
 • pracownia taneczna – zajęcia taneczne
 • pracownia teatralna
  • zajęcia teatralne
  • zajęcia filmowo- reporterskie
 1. W przypadku większej ilości wybranych form zajęć stałych, na każdą formę należy składać oddzielny wniosek.
 2. Zwracamy uwagę na konieczność wypełnienia wszystkich części wniosku wraz załącznikami (niepełne wnioski nie będą rozpatrywane).
 3. Po wypełnieniu wniosku należy go przesłać do PMDK – przyciskając w formularzu pole „wyślij”. Do 15 września 2021 rodzice i opiekunowie kandydatów zobowiązani są do uzupełnienia własnoręcznych podpisów na złożonych wnioskach w siedzibie PMDK w Lubartowie oraz dostarczenia dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów przyjęcia.

KRYTERIA PRZYJĘCIA (dodatkowe punkty):

 • wielodzietność rodziny kandydata
 • niepełnosprawność kandydata
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą
 • uczęszczanie kandydata do szkoły prowadzonej przez powiat lubartowski
 • osiągnięcia kandydata w zakresie zajęć, na które prowadzony jest nabór

 Oprócz wymienionych kryteriów w rekrutacji będzie brana pod uwagę kolejność składania wniosków.

UWAGA!

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów: oświadczenia rodzica/kandydata pełnoletniego; dokumenty lub kopie dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata lub pełnoletniego kandydata.  Dokumenty te złożą Państwo razem z podpisem w późniejszym terminie.

OFERTA ZAJĘĆ

W naszej ofercie jest cała gama zajęć dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 19 lat.
Prowadzimy zajęcia taneczne, plastyczne, teatralne, muzyczne oraz warsztaty medialne.

Zajęcia w placówce zorganizowane są w pracowniach:

 • PRACOWNIA MUZYCZNA

Uczestnicy zajęć wokalnych pracują indywidualnie i w zespołach, uczą się prawidłowej emisji głosu i dykcji, pracują nad postawą sceniczną, ćwiczą z mikrofonem, biorą udział w konkursach, festiwalach i koncertach.

Uczestnicy zajęć instrumentalnych (gitara, keyboard, instrumenty perkusyjne) rozwijają technikę gry na instrumencie oraz pracują nad repertuarem. Pracownia muzyczna oferuje także zajęcia dla dzieci 5-letnich - warsztaty umuzykalniające.

 • PRACOWNIA MEDIALNO-TEATRALNA

Uczestnicy zajęć teatralnych pracują m.in. nad emisją głosu, dykcją, plastyką ruchu i interpretacją tekstu. Każda grupa przygotowuje spektakl teatralny, który prezentuje przed publicznością oraz na konkursach. Zajęcia dla najmłodszych obejmują przede wszystkim zabawy teatralne i ruchowe - to doskonały sposób na rozwijanie wyobraźni i nauki pracy w grupie. Zajęcia finalizują się prezentacją na scenie.

W ramach pracowni medialno teatralnej realizowane są także warsztaty filmowe i fotograficzne (fotoreporterskie) - Kino Bambino, Grupa Reporterska PMDK 

 • Zajęcia  warsztatowe z zakresu fotografii, filmu, filmu animowanego, dziennikarstwa. Efektem zajęć są filmy animowane w technice animacji poklatkowej, prace fotograficzne, teksty, pokazy  filmowe i wystawy oraz materiały dokumentujące i promujące działalność PMDK, do publikacji na stronie internetowej PMDK, Facebooku i kanale  Youtube.

 • PRACOWNIA TANECZNA

Uczestnicy zajęć tanecznych pracują w różnych technikach tańca: klasycznego (balet), współczesnego oraz nowoczesnego (taniec jazzowy, style uliczne- hip-hop, breakdance, formy taneczne sportowe- cheerleading)  Program zajęć obejmuje naukę podstawowych figur tanecznych, ćwiczenia kształtujące prawidłową postawę, precyzję ruchów oraz ćwiczenia rozciągające. Podczas zajęć wychowankowie realizują układy taneczne, które prezentują na scenie,  Grupy biorą udział w konkursach i festiwalach.

 • PRACOWNIA PLASTYCZNA 

Uczestnicy poznają różnorodne techniki malarskie, rysunkowe i rzeźbiarskie. Uwrażliwiają się na piękno i sztukę, rozwijają swoje zdolności manualne, wyobraźnię i kreatywność, uczą się konsekwencji w dążeniu do celu. Efektem pracy są wystawy, publikacje, nagrody w konkursach.

Zajęcia we wszystkich pracowniach wspomagają także rozwój emocjonalny i pomagają kształtować takie cechy, jak: pewność siebie, odwaga, kreatywność, odpowiedzialność, systematyczność, empatia, wrażliwość, umiejętność współpracy w grupie, kompetencje społeczne i komunikacyjne (zdolność do nawiązywania kontaktów i wyrażania swoich opinii i odczuć, kultura osobista, szacunek do drugiego człowieka).

 

 • PRACOWNIA INICJATYW KULTURALNYCH w ramach działalności impresaryjnej i animacyjnej realizuje zajęcia okresowe i okazjonalne:
 • - koncerty, wystawy, spotkania, widowiska teatralne, pokazy taneczne, festyny i akcje plenerowe dla wychowanków PMDK  i ich rodzin w ramach młodzieżowego Klubu IKA-Cafe oraz Dziecięcego Klubu „Kogel-mogel”
 • - cykliczne konkursy plastyczne, literackie , fotograficzne i recytatorskie o zasięgu powiatowym (np. Powiatowy Konkurs Plastyczny i Literacki "Opowieści wigilijne", Powiatowy Konkurs Plastyczny i Fotograficzny "Pokażę ci gdzie mieszkam").
 • - akcje i koncerty charytatywne  oraz cykliczne wydarzenia artystyczne  dla środowiska lokalnego   („Witryna teatralna”, „Muzyka łączy pokolenia”, „Biesiada czerwcowa”).
 • - działalność wystawiennicza w Galerii PMDK - wystawy dzieci i młodzieży, twórców ludowych,  artystów profesjonalnych i  amatorów z lokalnego środowiska,  studentów i wykładowców wyższych szkół plastycznych oraz absolwentów PMDK.
 • - Nieobozowa akcja letnia i zimowa „Artystyczne wakacje”, „Artystyczne ferie” – półkolonie/zajęcia edukacyjne i integracyjne
 • - Wycieczki edukacyjne, rekreacyjne i krajoznawcze dla wychowanków PMDK
 • - Zajęcia tematyczne dla grup szkolnych
 • - Promocja osiągnieć wychowanków PMDK w mediach
 • - międzynarodowe projekty wymiany młodzieży i projekty o charakterze artystycznym i kulturalnym tj. "LUBARTOWSKI PEJZAŻ KULTUROWY",  "TEATR NA ULICY", "POKONAĆ SMOKA"